You are here: Home KHÁCH HÀNG

Khách hàng của chúng tôi

Kokuyo Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot B2, B7 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743423 FAX : +84-3743258
Email : info@kokuyo.vn
Website : http://www.kokuyo.com/en/
http://www.kokuyo.vn
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...

Korg Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot F5 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743318 FAX : +84-3743319
Email : ngannguyen@korg.com.vn
Website : http://www.korg.com/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác..


Yazaki Hai Phong Viet Nam Co.,Ltd

Địa chỉ : Land Plot L1, L8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743207 FAX : +84-3743201
Email :
Website : http://www.yhv.com.vn/
http://www.yazaki.com/index.htm
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…


Pioneer Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot G Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743245 FAX : +84-3743246
Email :
Website : http://pioneer.jp/
http://pioneer.vn
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…


Takahata Precision Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot N10, N11, N12 N Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3594090 FAX :
Email : tpvweb@takahata.biz
Website : http://www.takahata.biz/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


Advanced Technology Haiphong (ATH) Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot D2, B2 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743150 FAX : +84-3743151
Email :
Website : http://www.advance-technology.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


Synztec Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot J12 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743292 FAX : +84-
Email : vumaitam@synz-vn.com
Website : www.synztec.co.jp/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


Hilex Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot C8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743058 FAX : +84-3743059
Email : hilexvietnam@fpt.vn
Website : www.hi-lex.co.jp/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


Vina-Bingo Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot N16 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3618660 FAX : +84-618661
Email :
Website : http://vina-bingo.com/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


SIK Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot A8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3618659 FAX : +84-
Email :
Website : http://www.sikv.com.vn
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác...


Rorze Robotech Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot A8 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3618659 FAX : +84-
Email :
Website : http://www.rorzerobotech.com/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…


Sumirubber Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot A11, A12 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743270 FAX : +84-3743271
Email :
Website : http://www.sumirubber.com/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…


Yanagawa Seiko Viet Nam Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot J5 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3743346 FAX : +84-3743347
Email :
Website : http://www.yanagawaseiko.co.jp
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…

Fujikura Composites Hai Phong Co.,Ltd


Địa chỉ : Land Plot D3, D6 Nomura Industrial Zone, An Duong Dist., Hai Phong.
TEL : +84-3618630 FAX : +84-
Email :
Website : http://www.fujikura.co.jp/
Sản phẩm IT System đang cung cấp: Thiết bị phòng sạch, Đồ bảo hộ lao động, Các thiết bị tiêu hao khác…
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Hotline: 0975.685.799